UNIcert

unicert_logoInštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,852 35 Bratislava

UNIcert®LUCE 

 Language Accreditation Unit for Universitiesin Central Europe

(Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe)

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút
Podmienky akreditácie
Akreditované programy
Vystavené certifikáty
Príručka
Prihláška
Špecifikácia skúšok podľa UNIcertLUCE

Certifikačný a vzdelávací systém UNIcert® zaviedla v roku 1992 Nemecká asociácia jazykových centier na vysokých školách – Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS), ktorá pôsobí ako profesijná organizácia všetkých inštitúcií a zamestnancov jazykových pracovísk na univerzitnej úrovni na území celého Nemecka.

UNIcert® je systém vyučovania a certifikácie cudzích jazykov, ktorý dnes využíva 53 európskych univerzít. Dodnes sa v systéme UNIcert® udelilo vyše 15000 certifikátov. Jeho prednosťou oproti iným certifikátom je skutočnosť, že UNIcert® je v prvom rade otvorený vzdelávací systém zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov – nelingvistov, ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania. Jeho cieľom je schopnosť zvládnuť jazykové situácie, v akých sa frekventanti môžu ocitnúť počas štúdia na univerzitách doma i v krajinách s cieľovým jazykom a rovnako v zamestnaní.

UNIcert® je momentálne jediný systém svojho druhu, ktorý reflektuje špecifické potreby, ciele, metodické postupy a spôsoby, ktoré sú charakteristické pre študentov jednotlivých vysokoškolských inštitúcií, a pritom rešpektuje špecifikáciu úrovní jazykovej spôsobilosti B1 (UNIcert® I), B2 (UNIcert® II), C1 (UNIcert® III) a C2 (UNIcert® IV), stanovenú Spoločným európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka (The Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching).

Systém UNIcert® je predovšetkým vzdelávacím systémom, ktorý primerane zohľadňuje vysokoškolské podmienky. Výstupným dokumentom v tomto vzdelávacom systéme je certifikát, ktorý smú udeľovať len tie univerzity, ktoré sú členmi siete UNIcert® a rešpektujú jeho stanovy. Akreditácia nie je obmedzená na nemecky hovoriace krajiny. Jednotlivé inštitúcie majú aj naďalej možnosť koncipovať paralelne k programu UNIcert® vlastné vzdelávacie programy. Systém je otvorený určitým modifikáciám vyplývajúcim z národných a individuálnych rozdielov v jednotlivých krajinách.

Pracovisko, ktoré získalo akreditáciu na výučbu jazykových kurzov a skúšky v systéme UNIcert®, musí vytvoriť skúšobný výbor.

Zriadenie Inštitútu pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe UNIcert®LUCE je podmienkou pre udelenie licencie (udeľovanej na 3 roky) na využívanie systému výučby jazykov pre nefilológov na vysokých školách a udeľovanie certifikátov UNIcert®. Členská schôdza CASAJC 23. mája 2003 schválila sídlo Inštitútu na Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, Slovenská republika.

Táto jednotka:

1.      poskytuje konzultácie záujemcom o uplatňovanie výučby jazykov v systéme UNIcert®,

2.      zhromažďuje prihlášky univerzít, ktoré vyjadria záujem o využívanie výučby jazykov v systéme UNIcert®,

3.      zabezpečuje väzbu medzi poskytovateľom licencie UNIcert® a pracoviskami, registrovanými v sieti UNIcert®LUCE,

4.      dohliada na uplatňovanie podmienok, stanovených licenciou na pracoviskách, registrovaných v sieti UNIcert®LUCE,

5.      udeľuje a odoberá licencie pracoviskám, prihláseným/registrovaným v sieti UNIcert®LUCE,

6.      eviduje udelené certifikáty pracoviskami, registrovanými v sieti UNIcert®LUCE,

7.      sprostredkúva školenia pedagógov a členov skúšobných komisií v súlade s licenciou UNIcert®,

8.      reprezentuje navonok pracoviská, registrované v sieti UNIcert®LUCE,

9.      plní úlohy, vyplývajúce zo zabezpečenia bezchybného fungovania výučby jazykov v systéme UNIcert® na pracoviskách, registrovaných v sieti UNIcert®LUCE.

UNIcert®LUCE predstavuje komisia, navrhnutá členskou základňou CASAJC zložená z členov:

Predseda: doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
Podpredseda: PhDr. Mária Šikolová, Ph.D., Univerzita obrany v Brne ČR

Členovia výboru: 
PhDr. Elena Delgadová, PhD., Sociálne vedy, mechatronika a informatika
Mgr. Ivana Grežová, PhD., Poľnohospodárske vedy
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD., Technológie a materiály
Mgr. Martin Mikuláš, Matematické vedy
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD., Elektrotechnika a informatika
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., Ekonomické vedy
PhDr. Mária Šikolová, Ph.D., vojenské technológie, ekonomika a manažment

Asistent: Natália Karellová

Skúšobný výbor inštitúcie s akreditovaným jazykovým programom úzko spolupracuje s výborom UNIcert®LUCE (pracoviskom pre udeľovanie akreditácie UNIcert® na univerzitách v štátoch strednej Európy), ktorému v zmysle udelenej licencie podlieha.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa za účasti Jacqua Delmolyho (Európska komisia), Andrewa Locka (Univerzita v Leeds), Bernda Vossa (UNIcert®) a zástupcov českých a slovenských vysokých škôl konal 9. júna 2006 medzinárodný seminár Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe. Seminár zorganizovala PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., predsedníčka CASAJC a UNIcert®LUCE, s podporou Ekonomickej univerzity.

unicert_obrazok