Z histórie

V septembri 1998 na 5. konferencii CercleS v Bergame boli Slovenská a Česká republika vyzvané, aby vytvorili nadnárodnú asociáciu, ktorá by mohla byť prijatá za riadneho člena CercleS. Dovtedy boli obidve republiky reprezentované v CercleS ako pridružení členovia na základe individuálneho členstva.

Prvá zakladajúca schôdza CASAJC sa konala dňa 17. septembra 1999 v Prahe pri príležitosti medzinárodnej konferencie o vyučovaní cudzích jazykov “LSP Forum ’99” na Karlovej univerzite. Na schôdzi sa prijal oficiálny názov CASAJC (CASALC – anglický preklad používaný v kontakte so zahraničím) a zvolili sa tri prípravné výbory: česko-slovenský, český a slovenský. Prípravný výbor bol zvolený na dva roky. Jeho úlohou bolo vypracovať štatúty (národných sekcií a nadnárodný pre CercleS), zaregistrovať asociáciu v príslušnom štáte ako občianske združenie, otvoriť si účet v peňažnom ústave, získavať členstvo a pripraviť program činnosti asociácie.

Na 6. konferencii CercleS v dňoch 14. – 16. septembra 2000 na univerzite v Antverpách (Belgicko) členská schôdza odhlasovala prijatie asociácie CASAJC za riadneho člena. Prezident CercleS rozhodol, že asociácia CASALC/CASAJC sa stáva riadnym členom CercleS od januára 2001.

Od roku 2000 prechádza CASAJC tretím funkčným obdobím. V prvých dvoch funkčných obdobiach sa výbory CASAJC venovali predovšetkým stabilizácii členskej základne, rozširovaniu jej informovanosti o dianí v Európe a príprave 8. medzinárodnej konferencie CercleS

v Bratislave (2004), v treťom funkčnom období sa výbory orientujú na profesionalizáciu asociácie.