Stanovy

Článok I.
Základné ustanovenie

1. Asociácia je občianskym združením podľa zákona č.83/1990 zo dňa 27.3.1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov /300/1990 Zb., 513/1991 Zb., 62/1993 Zb./
2. Asociácia je záujmová odborná organizácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. Táto asociácia pôsobí v rámci celoeurópskej asociácie jazykových centier CercleS a jednotne s partnerskou asociáciou rovnakého zamerania v Českej republike.
3. Názov asociácie: Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách / v skratke CASAJC /, angl. Czech and Slovak Association of Language Centres /CASALC/.
4. Sídlo: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
5. Asociácia CASAJC je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
6. Asociácia CASAJC sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II.
Poslanie a ciele činnosti

1. Podporovať výučbu a výskum cudzích jazykov na vysokých školách /výučba odbornej jazykovej komunikácie/ na základe aplikácie a rozvoja príslušných metodík.
2. Podporovať činnosť pracovísk, ktoré sa zaoberajú výučbou jazyka odbornej komunikácie na vysokých školách, a to z hľadiska pracovného a štatutárneho.
3. Vytvoriť prostredie pre vzájomné kontakty, výmenu skúseností a informovanosť s pracoviskami /jazykovými centrami/ podobného zamerania na vysokých školách v zahraničí.
4. Koordinovať aktivity členov /asociovaných subjektov/ a podporovať ich vzájomnú spoluprácu pri práci na spoločných projektoch, odbornom raste a pri zvyšovaní kvalifikacie.
5. Organizovať konferencie a pracovné semináre /workshopy/ so zameraním na rôzne oblasti výučby a výskumu.
6. Prezentovať činnosť členov na verejnosti doma i v zahraničí.

Článok III.
Podmienky členstva v asociácii

1. Členmi asociácie môžu byť
a/ riadni členovia
b/ čestní členovia
2. riadnymi členmi sú fyzické osoby, ktoré
a/ sú plne odborne kvalifikované
b/ súhlasia so stanovami asociácie
c/ platia načas členské poplatky
3. čestným členom sa môže stať osoba, ktorá
a/ sa významnou mierou zaslúžila o realizáciu poslania asociácie
b/ čestný člen je oprávnený zapojiť sa do činnosti asociácie

Článok IV.
Vznik a zánik členstva v asociácii

1. Členstvo v asociácii vzniká doručením písomnej prihlášky na sekretariát asociácie a zaplatením členského príspevku na účet asociácie.
2. Členstvo v asociácii zaniká
a/ písomným oznámením fyzickej osoby na sekretariát CASAJC o ukončení členstva
b/ vylúčením z asociácie ak
– člen neuhradí členský príspevok ani po výzve /30 dní po termíne splatnosti/
– člen koná v mene asociácie v rozpore s cieľmi asociácie
– člen poškodzuje dobré meno asociácie
O vylúčení rozhoduje výbor asociácie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
c/ zánikom asociácie ako právnickej osoby.
3. Čestné členstvo zaniká úmrtím člena

Článok V.
Práva a povinnosti členov asociácie

1. Členovia asociácie majú právo
a/ zúčastňovať sa na zasadnutí pléna asociácie a hlasovať o všetkých prerokovaných otázkach
b/ zúčastňovať sa všetkých aktivít asociácie
c/ predkladať plénu a orgánom asociácie návrhy a stanoviská k riešeným problémom
d/ voliť a byť volený do orgánov asociácie
e/ mať prístup ku všetkým informáciám, ktorými disponuje asociácia
f/ požadovať pomoc od asociácie v súlade s predmetom jej činnosti a stanovami
2. Členovia asociácie majú povinnosť
a/ rešpektovať a dodržiavať stanovy asociácie a uznesenia jej orgánov
b/ aktívne sa zapájať do riešenia problémov, ktoré sa na pôde asociácie riešia
c/ poskytovať pomoc pri zabezpečovaní potrieb asociácie
d/ platiť členské príspevky v stanovenej výške a určených lehotách

Článok VI.
Orgány asociácie

Orgánmi asociácie sú: členská schôdza, výbor, predsedníctvo, revízna komisia.

1. Členská schôdza
a/ je najvyšším orgánom asociácie. Tvoria ju všetci členovia asociácie
b/ Členská schôdza:
– koná sa spravidla raz do roka
– volí a odvoláva výbor a revíznu komisiu
– prejednáva, schvaľuje a upravuje stanovy
– schvaľuje návrh rozpočtu a plán činnosti asociácie, správy výboru a revíznej komisie a vyhodnocuje ich plnenie
– prejednáva a schvaľuje výšku členského príspevku
– zriaďuje odborné sekcie a pracovné skupiny, popr. ich ruší
– rozhoduje o zániku asociácie
c/ Členskú schôdzu zvoláva na základe rozhodnutia výboru predseda. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak po uplynutí jednej hodiny po určenom termíne konania na zasadnutí nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, zasadnutie sa stane uznášaniaschopným nezávisle od počtu prítomných členov
d/ Na členskej schôdzi sa hlasuje verejne, ale ak najmenej jedna desatina prítomných požiada, treba nariadiť tajné hlasovanie
2. Výbor
a/ v období medzi členskými schôdzami riadi činnosť asociácie výbor. Výbor, ktorý volí a odvoláva členská schôdza na obdobie dvoch rokov, je najmenej päťčlenný. Každý člen je voliteľný i na ďalšie funkčné obdobie
b/ členmi výboru sú: predseda, podpredseda, tajomník a ďalší členovia
c/ výbor volí zo svojho stredu jednotlivých členov predsedníctva
d/ rozhoduje o prijatí nových členov a o zrušení členstva
e/ plní program schválený a prijatý členskou schôdzou, o svojej činnosti vedie dokumentáciu a podáva správu členskej schôdzi
f/ spolupracuje so spoločným výborom CASAJC pre Slovenskú a Českú republiku v rámci CercleS
3. Predsedníctvo výboru
a/ je trojčlenné. Tvorí ho predseda, podpredseda a tajomník. Je volené výborom na obdobie dvoch rokov; každý člen predsedníctva je voliteľný i na ďalšie funkčné obdobie. Štatutárnym zástupcom asociácie je predseda výboru
b/ predsedníctvo riadi a koordinuje činnosť asociácie v duchu Stanov v súlade s programom a uznesením schváleným členskou schôdzou alebo výborom
4. Revízna komisia
a/ sa skladá z predsedu a dvoch členov. Je volená členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov. Jej členovia sú voliteľní i na ďalšie funkčné obdobiebr> b/ revízna komisia kontroluje všetku činnosť asociácie vrátane hospodárenia a predkladá správu o výsledkoch svojej činnosti raz ročne výročnej členskej schôdzi za účelom prejednania a schválenia
c/ revízna komisia je nezávislá na výbore a predsedníctve. Jej predseda alebo iný člen v zastúpení má právo sa zúčastniť na zasadnutí výboru a predsedníctva s poradným hlasom

Článok VII.
Majetok asociácie a hospodárenie

1. Asociácia hospodári s finančnými prostriedkami tvorenými členskými príspevkami, sponzorskými príspevkami, darmi a prostriedkami získanými z vlastnej činnosti. Prostriedky získané vlastnou činnosťou budú použité na rozvoj asociácie.
2. Pri hospodárení je asociácia povinná dodržiavať všeobecne platné právne predpisy o hospodárení, stanovy asociácie a zásady, ktoré prijme členská schôdza asociácie.
3. Výdavky asociácie pozostávajú z režijných nákladov spojených s existenciou asociácie, zo zaplatenia príspevku CercleS, z nákladov na usporiadanie odborných podujatí.
4. Asociácia si založí bežný účet v banke. Vedením účtu a účtovníctva je poverený tajomník /hospodár/.

Článok VIII.
Zánik asociácie

Asociácia zaniká uznesením členskej schôdze na návrh výboru. Členská schôdza rozhoduje zároveň o spôsobe likvidácie majetku asociácie. Likvidáciu uskutočňuje predsedníctvo alebo pre tento účel zvolená päťčlenná likvidačná komisia.

Článok IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Do zvolania prvého zasadnutia členskej schôdze právomoc výboru primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor. Predseda prípravného výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé zasadnutie členskej schôdze najneskôr do jedného roka od registrácie asociácie.
2. Asociácia v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.