Orgány

Výbor ČESKO-SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE UČITEĽOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – slovenská sekcia

Funkčné obdobie 2015 – 2016

VÝBOR

Prezidentka CASAJC a predsedníčka slovenskej sekcie
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
helena.sajgalikova@euba.sk 

Podpredsedníčka
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave
gabriela.walekova@stuba.sk

Tajomníčka 
PhDr. Svatava Šimková, PhD. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
simkova@fphil.uniba.sk

Koordinátor pre západné Slovensko a Bratislavu
PaedDr. Peter Gergel. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
peter.gergel@yahoo.com

Koordinátorka pre stredné Slovensko 
Mgr. Viera Prídavková. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
viera.pridavkova@uniag.sk

Koordinátorka pre východné Slovensko 
RNDr. Anna Horňáková, PhD. Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Prešovská univerzita v Prešove
anna.hornak@centrum.sk

REVÍZNA KOMISIA 

Predsedníčka 
PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
stefania.dugovicova@fns.uniba.sk

Členky 

PhDr. Ediota Póorová. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
edita.poorova@ucm.sk

Mgr. Emília Charfaoui, CSc. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
emilia.charafoui@fm.uniba.sk

Čestní členovia Výboru 
PhDr. Alžbeta Moravčíková, PhD.