Orgány

Výbor ČESKO-SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE UČITEĽOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – slovenská sekcia

Funkčné obdobie 2017 – 2018

VÝBOR

Vice-prezidentka CASAJC a predsedníčka slovenskej sekcie
PhDr. Mária Igazová, PhD., Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
maria.igazova@ucm.sk

Podpredsedníčka
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD., Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave
gabriela.walekova@stuba.sk

Tajomníčka 
PhDr. Edita Póorová, Ph.D., Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
edita.poorova@ucm.sk

Koordinátor pre západné Slovensko a Bratislavu
PaedDr. Peter Gergel. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
peter.gergel@yahoo.com

Koordinátorka pre stredné a východné Slovensko 
Mgr. Slavomíra Gálová, PhD., Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
slavomira.galova@uniag.sk

REVÍZNA KOMISIA

Predsedníčka 
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
helena.sajgalikova@euba.sk

Členky
PhDr. Svatava Šimková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
simkova@fphil.uniba.sk

PaedDr. Zdenka Uherová, PhD., Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Prešovská univerzita v Prešove
zdenka.uherova@unipo.sk