Členstvo

Stiahnuť tieto informácie ako dokument: clenstvo.pdf (225Kb –  stiahnutie – 1 sekunda)

Podľa štatútu CercleS, ktorý CASAJC prijala a na základe ktorého sa od januára 2001 stala členom Európskej konfederácie jazykových centier na vysokých školách, členstvo v asociácii je individuálne a inštitucionálne. Inštitucionálnymi členmi sú jednotlivé katedry/ústavy/centrá, ktoré sa stávajú členmi CASAJC-CercleS na základe písomnej žiadosti/prihlášky predstaviteľa tejto katedry/ústavu/centra. Tento sa zároveň stáva kontaktnou osobou pre sekretariát CASAJC na Slovensku a sekretariát CercleS. Individuálni členovia sú zamestnanci katedier/ústavov/centier. Aby sa katedra/ústav/centrum mohli stať inštitucionálnymi členmi, počet ich platiacich individuálnych členov musí byť vyšší ako 18.

Členský poplatok na rok 2017 pre individuálnych členov CASAJC CercleS je 20,- EUR. O výške členského poplatku na príslušný rok rozhoduje členská schôdza.
Po realizácii platby členského cez banku, potvrďte platbu aj s uvedením údajov a zašlite zoznam členov, za ktorých bola platba členského realizovaná na maria.igazova@ucm.sk

Platbu možno realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. prevodom z bankového účtu

IBAN: SK 5609 0000 0000 513715 1005
názov účtu: Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách
variabilný symbol: evidenčné číslo člena CASAJC (v členskom preukaze CASAJC)
popis transakcie: členské
konštantný symbol: 0558

2. v hotovosti na sekretariáte CASAJC