Ciele

  • podporovať výučbu odbornej jazykovej komunikácie na smerových katedrách/centrách/ústavoch daného študijného/vedného odboru s cieľom vytvoriť v Európe mnoholinguálnu demokraciu v rámci programu Európskej Únie Osvojovanie si jazykov ako základnej kompetentnosti európskeho občianstva
  • podporovať harmonizáciu, unifikáciu a štandardizáciu programov odborného jazyka a hlavne unifikáciu výstupného vedomostného hodnotenia a jazykovej kompetentnosti formou certifikátov na základe dokumentov Európskej Únie, predovšetkým rady Európy a to spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a Európske jazykové portfólio (Baleap, UNIcert®)
  • spolupracovať s inými národnými a medzinárodnými organizáciami učiteľov cudzích jazykov a s profesijnými inštitúciami výučby cudzích jazykov
  • spolupracovať s príslušnými orgánmi a inštitúciami, ktoré riadia vysoké školstvo s cieľom riešiť problémy profesijného charakteru