Všeobecné informácie

Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-16438 zo dňa 21.2.2000 (Dodatok č.1 o zmene sídla zo dňa 4.5.2005).

CASAJC združuje učiteľov všetkých cudzích jazykov na špecifické a akademické účely, ktoré sa vyučujú v jazykových centrách, ústavoch a na katedrách vysokých škôl vrátane slovenčiny pre cudzincov a latinčiny. Je združením učiteľov jazykových centier, katedier a ústavov, ktoré spolupracujú s medzinárodnou organizáciou CercleS (Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách). Členstvo v CercleS je inštitucionálne. Znamená to, že riadnym členom sa môže stať len jedna organizácia za štát, ktorá reprezentuje jazykové centrá/katedry/ústavy v rámci vysokoškolského vzdelávania.

Organizácia musí splniť nasledujúce podmienky, aby sa mohla stať členom CercleS, a to:
1. byť zaregistrovaná vo svojom štáte,
2. mať vypracovaný a zaregistrovaný štatút,
3. platiť členský poplatok.

O prijatí národnej organizácie za riadneho člena CercelS rozhoduje jeho členská schôdza, ktorá sa zvoláva raz za dva roky pri príležitosti konferencie CercleS.