Konferencie


Otvoriť:
Organizačný výbor konferencie
Otvoriť:
Vedecký výbor konferencie
Otvoriť:
Pokyny pre autorov
Otvoriť:
Ubytovanie počas konferencie
Otvoriť:
Program konferencie

koferencia_logo

Medzinárodná vedecká konferencia

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VI

konaná sa pod záštitou CercleS

a prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., dekana FiF UK

v spolupráci s

Masarykovou univerzitou v Brna

a

Jagelovskou univerzitou v Krakove

  Bratislava, 2.-3. jún 2016

Cieľ konferencie: 

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov súvisiacich s výučbou jazykov na vysokých školách v zmysle jazykovej politiky Európskej únie (kliknutím sem preisť na prihlášky)

Miesto konania:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Rokovacie jazyky:

anglický, český, slovenský

Dôležité termíny:

Zaslanie rozšíreného abstraktu:                               29. marca 2016

Oznámenie o zaradení príspevku:                            11. apríla 2016

Konferenčný poplatok:

Konferenčný poplatok pokrýva účasť na konferencii, účasť na predkonferenčnom seminári a postkonferenčnom workshope, občerstvenie (nezahŕňa ubytovanie, stravovanie a cestovné). Ak sa rozhodnete zúčastniť aj predkonferenčného a postkonferenčného podujatia, prosíme popri vyplnení prihlášky na konferenciu vyplniť aj prihlášky na predmetné podujatia. Príspevky budú uverejnené v časopise CASAJC CASALC REVIEW po riadnom recenznom konaní.

CENNÍK POPLATKOV Členovia CercleS Nečlenovia CercleS

Skorá platba (NAJNESKÔR DO 26. 3. 2016)

50€ 70€
Platba po 27. 3. 2016. (NAJNESKÔR DO 30. 4. 2016) 70€ 90€
Platba pri prezencii 90€ 110€
Platba výlučne za predkonferenčný seminár alebo postkonferenčný workshop 15€ 30€

Bankové spojenie:  
Majiteľ účtu: Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov
Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
IČO:
36061468
DIČ: 2021570980
Banka: Tatrabanka a.s.
Kód banky:   1100
Číslo účtu: 2626007959
IBAN: SK281100 0000 0026 2600 7959
BIC (SWIFT):  TATRSKBX

KONFERENCIA

PLENÁRNE PREDNÁŠKY

Anne Holmen (Dánsko): More Languages for More Students

Marta Genís Pedra (Španielsko): Less Widely Spoken and Taught Languages: The Spanish Situation

Radoslav Ďurajka (Slovensko): Skúsenosti s výučbou slovenčiny pre cudzincov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Sekcia I

Kvalita edukačných programov vysokých škôl

 1. Kritériá kvality vysokej školy
 2. Inštitucionalizácia zabezpečovania kvality na vysokých školách
 3. TQM a vysoké školstvo 

Sekcia II

Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách

 1. Jazykový profil študenta/absolventa v terciárnej sfére
 2. Transparentnosť a štandardizácia nadobudnutých jazykových spôsobilostí
 3. UNIcert®

Sekcia III

Profil učiteľa odborného jazyka na vysokej škole

 1. Profil učiteľa odborného jazyka a Spoločný európsky rámec pre jazyky
 2. Zmeny študijných programov, pripravujúcich budúcich učiteľov odborného jazyka
 3. Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných jazykov (formálne a neformálne) 

Sekcia IV

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky/Európske jazykové portfólio na vysokýchškolách

 1. Štandardizácia jazykových programov na vysokých školách
 2. Tvorba jazykových programov
 3. Inovatívne prístupy k výučbe a osvojovaniu si jazyka
 4. Hodnotenie a sebahodnotenie, testovanie

PREDKONFERENČNÝ SEMINÁR

Mária Šikolová a Martin Mikuláš: Testovanie jazykovej spôsobilosti na vysokej škole

POSTKONFERENČNÝ SEMINÁR

Johann Fischer a Nicole Wolder: Task-based Testing: What is the Cutting Edge?


ELEKTRONICKÉ PRIHLÁŠKY NA KONFERENCIU/SEMINÁR

Prosíme Vás, ak sa chcete zúčastniť predkonferenčnéh osemináru laebo workshopu,  prihlášku na seminár / workshop vyplňte aj keď už ste vyplnili prilášku na konferenciu. Ďakujeme.

KONFERENCIA: Elektronická prihláška na konferenciu (otvoriť / prihlásiť sa – otvorí sa v novom okne)

Stiahnuť: formálna stránka abstraktu -pokyny -  SK-2016_Formal_Aspects_of_the_Abstract.doc (21.Kb)

PREDKONFERENČNÝ SEMINÁR: Elektronická prihláška na predkonferenčný seminár (otvoriť/prihlásiť sa – otvorí sa v novom okne)

POSTKONFERENČNÝ SEMINÁR: Elektronická prihláška na postkonferenčný seminár (otvoriť/ prihlásiť sa – otvorí sa v novom okne)