Konferencie


Otvoriť:
Vedecký a organizačný výbor konferencie
Otvoriť:
Prihláška
Otvoriť:
Forma písania príspevku
Otvoriť:
Ubytovanie počas konferencie
Otvoriť:
Program konferencie (bude zverejnený)

   organizator

Vás pozývajú na

Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Kvalita jazykového vzdelávania

na univerzitách v Európe VII

konanú pod záštitou CercleS

a

doc. Petra Horvátha, PhD., dekana FSV UCM v Trnave

  Trnava, 14.-15. jún 2018

Cieľ konferencie: 

Cieľ konferencie CASAJC 2018 „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“ :  Vytvoriť fórum pre výmenu teoretických a praktických informácií v oblasti vyučovania a učenia sa jazykov vo vyššom vzdelávaní v súlade s politikou Európskej Komisie a súčasne podporiť vzájomnú výmenu nových vedeckých a praktických poznatkov v danej oblasti.

Miesto konania: 

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A

Jazyk konferencie: 

slovenský, český, anglický, nemecký, ruský

Dôležité termíny: 

Zaslanie prihlášky: 16. apríl 2018 (na adresu maria.igazova@ucm.sk)

Zaslanie príspevku v úplnom znení: 21. máj 2018

Zaplatenie konferenčného poplatku 50€: 21. máj 2018

Prosíme o dodržanie termínov, konferenčný recenzovaný zborník bude na CD odovzdaný každému účastníkovi pri registrácii pred začiatkom konferencie. Príspevok by nemal presiahnuť desať strán.

Konferenčný poplatok: 

Konferenčný poplatok 50€ prosíme uhradiť na bankový účet Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava.

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 3715 1005 (Slovenská sporiteľňa, a.s.), BIC (SWIFT) :  GIBASK BX.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Konferenčný poplatok zahŕňa opublikovanie príspevku v zborníku s ISBN na CD, občerstvenie počas konferencie,  2x obed.

Podrobný program bude zaslaný každému prihlásenému účastníkovi konferencie týždeň pred konaním konferencie.

Sekcie a témy: 

I:  Štandardizácia výučby cudzích jazykov na univerzitách

  1. Kvalita výučby cudzích jazykov na univerzitách

III. Kontexty výučby cudzích jazykov v odbornej komunikácii na univerzitách

  1. Súčasné trendy vo výučbe cudzích jazykov v odbornej komunikácii na univerzitách

—————————————————————-

Kvalita edukačných programov vysokých škôl

Kritériá kvality vysokej školy

Kritériá jazykového vzdelávania na vysokých školách

Jazykové vzdelávanie v globalizovanom svete

Vyučovanie cudzieho jazyka študentov s hendikepom

Je čas opätovne naštartovať výučbu cudzieho  odborného jazyka na vysokých školách

Kultúra ako súčasť vyučovania cudzieho odborného jazyka na vysokých školách

Profil učiteľa odborného jazyka na vysokej škole

Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných jazykov

Tvorba jazykových programov          

Inovatívne prístupy vo vyučovaní odborného jazyka

Kontakt: 

PhDr. Mária Igazová, PhD. (maria.igazova@ucm.sk)